Follow us:

Zgłoszenia na XVIII Konkurs Chopinowski – od 2 września do 1 grudnia 2019r.

Formularz zgłoszeniowy na XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina będzie dostępy dla kandydatów od 2 września 2019r.. Zgłoszenia na Konkurs należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 1 grudnia 2019r. W formularzu zgłoszeniowym należy zawrzeć: krótką notę biograficzną, kopię dokumentu urzędowego wskazującego na datę urodzenia, aktualne fotografie, kopie dokumentów potwierdzających studia muzyczne i najważniejsze osiągnięcia konkursowe, dokumentację najważniejszych przejawów działalności artystycznej z trzech ostatnich lat, dwie rekomendacje do Konkursu (pedagogów, wybitnych postaci życia muzycznego), nagranie video zawierające program I etapu Konkursu, dowód wpłaty wpisowego. Wszelkie szczegóły dot. zgłoszenia do Konkursu znaleźć można w Regulaminie Konkursu.
Zgłoszenie, a także korespondencja związana z uczestnictwem w Konkursie powinny być sformułowane w języku polskim, angielskim lub francuskim.
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Konkursu należy wypełnić, wydrukować, a następnie podpisać odręcznie i przesłać na adres Instytutu Chopina.

© 2019 chopincompetition2020.com. Wszelkie prawa zastrzeżone